CLC – No.1 (2019)

CLC – No.1 : 큐브 엔터테인먼트, 2019년 01월 30일

페이버릿 – LOCA (2019)

페이버릿 – LOCA : 애스토리 엔터테인먼트, 2019년 1월 15일

우주소녀 – WJ STAY? (2019)

우주소녀 – WJ STAY? : 스타쉽 엔터테인먼트, 2019년 01월 08일

백아연 – Dear me (2018)

백아연 – Dear me : JYP 엔터테인먼트, 2018년 11월 21일

박지민 – jiminxjamie (2018)

박지민 – jiminxjamie : JYP 엔터테인먼트, 2018년 9월 4일