루첸트 – The Big Dipper (2018)

루첸트 – The Big Dipper : NOGA 엔터테인먼트, 2018년 9월 18일

김준원, 크리스탈 – I Don’t Wanna Love You (2017)

김준원, 크리스탈 – I Don’t Wanna Love You : BANA, 2017년 2월 15일