2PM – NO.5 (2015)

2PM – NO.5 : JYP 엔터테인먼트, 2015년 06월 15일

JYP네이션 – One Mic (2014)

JYP네이션 – One Mic : JYP 엔터테인먼트, 2014년 12월 09일

2PM – 미친거 아니야? (2014)

2PM – 미친거 아니야? : JYP 엔터테인먼트, 2014년 09월 15일

준케이 – No Love (Korean Ver.) (2014)

준케이 (Jun.K) – No Love (Korean Ver.) : JYP 엔터테인먼트, 2014년 6월 12일